Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o ddefnyddio ein gwefan. Ni chedwir gwybodaeth bersonol o gwbl. Os gwnewch chi barhau heb newid eich gosodiadau cwcis, byddwn yn tybio eich bod yn fodlon derbyn yr holl gwcis ar y wefan. I gael mwy o wybodaeth am ein cwcis, darllenwch ein datganiad preifatrwydd.


Countryside Council for Wales (CCW) home page | NRW Logo Noddir gan Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Mwynhau cefn gwlad Sylwer - Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, wedi ysgwyddo'r holl swyddogaethau a gwasanaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru. Wrth i ddatblygu gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru barhau, parheir i ddarparu rhai gwasanaethau ar-lein ar y wefan hon.

Tir mynediad agored

Ym mis Mai 2005 daeth y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy i rym, gan nodi tir mynediad agored yng Nghymru a Lloegr yn glir. Mae un rhan o bump o dir Cymru’n cael ei ddangos fel ‘tir mynediad’ lle mae gan y cyhoedd hawl mynediad ar droed.

Open Access symbolLlun gan Michael Smith ⓗCCGC

O dan y Ddeddf, tir agored yw tir mynediad gan mwyaf; mynydd, rhostir, gweundir a thwyndir.

Mae tir mynediad hefyd yn cynnwys 'tir comin cofrestredig' (tir sydd wedi’i gofnodi ar y cofrestri swyddogol sy’n cael ei dal gan yr awdurdodau cofrestru tiroedd comin), ynghyd ag ardaloedd o ‘goedwigoedd cyhoeddus neilltuedig’ lle mae perchenogion fel Cyfoeth Naturiol Cymru yn caniatáu mynediad am ddim.

I weithredu’r Ddeddf, bu’r Cyngor Cefn Gwlad/Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda thirfeddianwyr, tenantiaid ac eraill sydd â buddiant yn y maes i gyflwyno mapiau cywir o’r holl dir mynediad agored.

Mae eglurder o’r fath wedi sicrhau fod pawb yn deall eu hawliau a’u rhwymedigaethau mewn perthynas â’r dirwedd – tirfeddianwyr a’r bobl sy’n ymweld â’r tir ei hun.

Yn amlwg mae gan y rhai sy’n ymweld â thir mynediad agored ddyletswydd i ddangos parch tuag at yr amgylchedd, pobl eraill sy’n defnyddio’r tir, a chymunedau lleol hwnt ac yma yn y dirwedd.

Edrychwch ar ficrowefan y Cod Cefn Gwlad i gael rhagor o fanylion.

Adolygu’r mapiau sy’n dangos mynediad agored

Pob deg mlynedd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gorfod adolygu mapiau mynediad agored i fynyddoedd, gwaun, rhos, twyndir, a thir comin cofrestredig yng Nghymru.

Cychwynodd y broses ar 16 Gorffennaf 2012 pan cyflwynodd y Cyngor Cefn Gwlad Cymru y mapiau draft o dir agored a thir comin cofrestredig. Yn seiliedig ar hyn gall tirfeddianwyr neu unrhyw un sydd â diddordeb gyflwyno sylwadau.

Gweithiodd Cyngor Cefn Gwald Cymru/Cyfoeth Naturiol Cymru yn agos efo undebau amaethyddol, tirfeddianwyr unigol, ac ystod eang o grwpiau sy’n defnyddio tir i sicrhau oedd ymwybyddiaeth o’r arolwg yn uchel.

Mae gwaharddiad ar dir mynediad o bryd i’w gilydd am resymau yn ymwneud a rheoli tir a diogelwch y cyhoedd.

Amserlen yr Adolygiad:

16 Gorffennaf 2012
Bydd y Cyngor yn cyhoeddi mapiau drafft o fynediad agored ar gyfer Cymru gyfan. Bydd modd cyflwyno sylwadau o’r dyddiad yma ymlaen.

23 Tachwedd 2012
Y dyddiad olaf ar gyfer anfon sylwadau at y Cyngor.

7 Awst 2013
Bydd CNC yn cyhoeddi mapiau dros dro ar gyfer Cymru gyfan.

7 Tachwedd 2013
Y dyddiad olaf ar gyfer anfon ceisiadau apêl at yr Arolygiaeth Gynllunio.

9 Mai 2014
Diwedd y broses apelio.

24 Medi 2014
Bydd CNC yn cyhoeddi mapiau terfynol ar gyfer Cymru gyfan.


Os oes gennych ymholiadau cyffredinol yn ymwneud â’r adolygiad ffoniwch 0300 065 3000 neu anfonwch e-bost at mapiomynediadagored@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

 

Ein safleoedd eraill

Dilynwch Ni

 

twitter logo

 

Dilynwch ein 'trydar'

 

Youtube Logo

 

Tanysgrifiwch i'n sianel

 

Flickr Logo

 

Porwch drwy ein galeri

       

Chwilio am Safleoedd

Chwiliad Uwch
Cysylltu â’r Tîm
cyfeiriad e-bost
Postal address
Tim Cefn Gwlad
(Mynediad Cefn Gwlad)
C/O Ymholiadau
Maes y Ffynnon
Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2DW
Rhif ffôn
08451 306229
Adborth y dudalen