Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o ddefnyddio ein gwefan. Ni chedwir gwybodaeth bersonol o gwbl. Os gwnewch chi barhau heb newid eich gosodiadau cwcis, byddwn yn tybio eich bod yn fodlon derbyn yr holl gwcis ar y wefan. I gael mwy o wybodaeth am ein cwcis, darllenwch ein datganiad preifatrwydd.


Countryside Council for Wales (CCW) home page | NRW Logo Noddir gan Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Mwynhau cefn gwlad Sylwer - Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, wedi ysgwyddo'r holl swyddogaethau a gwasanaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru. Wrth i ddatblygu gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru barhau, parheir i ddarparu rhai gwasanaethau ar-lein ar y wefan hon.

Mathau o gyfyngiadau tir

Mae cyfyngiadau yn cael eu defnyddio er mwyn cadw cydbwysedd rhwng anghenion y cerddwyr ac anghenion ffermwyr. Yn y pen draw, y bwriad yw diogelu’r cyhoedd fel bod pawb yn cael mwynhau cefn gwlad. Mae dau brif fath o gyfyngiad ...

Cyfyngiadau dewisol

Mae’r math yma o gyfyngiad yn ddefnyddiol i dirfeddianwyr a thenantiaid sydd am gyfyngu neu rwystro mynediad. Yn ystod tymor wyna, er enghraifft.

Mae modd eu gosod a’u tynnu ymaith ar fyr rybudd, felly mae’n bwysig chwilio am y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan yma – a hefyd chwilio’n ofalus am arwyddion ar y tir!

Mae cyfyngiad o ychydig oriau yn cael ei gyfri’n ddiwrnod llawn – a dim ond ar 28 diwrnod mewn unrhyw un flwyddyn calendr y gellir defnyddio cyfyngiadau o’r fath.

Does dim modd gosod cyfyngiadau dewisol:

 • Ar Wyliau Banc, Dydd Nadolig na Gwener y Groglith
 • Ar fwy na phedwar o ddyddiau penwythnos
 • Ar unrhyw Sadwrn rhwng Mehefin 1 a Awst 11
 • Ar unrhyw Sul rhwng Mehefin 1 a Medi 30

Cyfyngiadau drwy gyfarwyddyd (gyda chais)

Mae modd i unrhyw un sydd â diddordeb cyfreithiol yn y tir wneud cais i’r “Awdurdod Perthnasol” (Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a'r Comisiwn Coedwigaeth) am gyfyngiad drwy gyfarwyddyd.

Gellir gwneud cais am un o’r rhain am un neu fwy o’r rhesymau hyn:

 • rhesymau rheoli tir
 • er mwyn osgoi’r peryg o dân
 • er mwyn osgoi peryg i’r cyhoedd

Os yw’r cais yn cael ei wrthod, mae gan yr ymgeisydd hawl i apelio. Dyw statws mynediad y tir ddim yn newid yn ystod apêl.

Cyfyngiadau drwy gyfarwyddyd (heb gais)

Dan amgylchiadau arbennig, mae modd hefyd i’r “awdurdod perthnasol” osod cyfyngiad heb gais gan berson gyda diddordeb cyfreithiol:

 • er mwyn osgoi’r peryg o dân
 • er mwyn osgoi peryg i’r cyhoedd
 • am resymau cadwraeth natur neu dreftadaeth ddiwylliannol

Esbonio Cyfarwyddiadau a Phenderfyniadau

Cyfarwyddyd

Dyma ddogfen gyfreithiol a gyhoeddir gan yr Awdurdod Perthnasol, pan gytunir ar gyfyngiadau neu waharddiadau’n ymwneud â thir mynediad agored.

Cyfarwyddyd drafft

Caiff y ddogfen hon ei hanfon at ein partneriaid amrywiol ac at y bobl hynny a chanddynt fuddiant yn y tir, er mwyn ymgynghori efo nhw ynghylch a ddylid cyhoeddi cyfarwyddyd ai peidio. Hefyd, mae gan y cyhoedd hawl i ddweud eu dweud.

Penderfyniadau

Pan fydd ‘awdurdod perthnasol’ yn penderfynu peidio â rhoi cyfarwyddyd am ryw reswm neu’i gilydd, rhaid iddo gyfiawnhau’r rheswm hwnnw mewn dogfen ffurfiol. Caiff y ddogfen ei chyflwyno ar ffurf adroddiad.

Ynglŷn â Chyfarwyddiadau Drafft

Cyn cyhoeddi cyfarwyddyd, o chwe mis i hyd at bum mlynedd, rhaid i’r ‘awdurdod perthnasol’ lunio fersiwn ddrafft. Caiff hon ei hanfon at y canlynol i ymgynghori yn ei chylch:

 • Fforymau Mynediad Lleol
 • Undebau’r Ffermwyr
 • Sefydliadau eraill sy’n bartneriaid i ni

Hefyd, dylai’r fersiwn ddrafft hon gael ei chyhoeddi ar wefan pan fo modd, er mwyn rhoi cyfle i’r cyhoedd gyflwyno sylwadau arni.

Caiff ymgyngoreion hyd at chwe wythnos i ymateb yn ysgrifenedig. Gallwch ddod o hyd i’r Cyfarwyddiadau Drafft trwy ddefnyddio cyfleuster chwilio’r dudalen Cyfarwyddiadau a Phenderfyniadau.

I gyflwyno sylwadau ar Gyfarwyddyd Drafft, cysylltwch â’r Swyddog Awdurdodi a nodir ar ddiwedd y ddogfen.

Os cewch chi broblemau wrth ddefnyddio cyfleuster chwilio’r dudalen Cyfarwyddiadau a Phenderfyniadau, cysylltwch â’r Tîm Cefn Gwlad trwy ddefnyddio’r manylion cyswllt ar ochr dde’r dudalen.

 

Ein safleoedd eraill

Dilynwch Ni

 

twitter logo

 

Dilynwch ein 'trydar'

 

Youtube Logo

 

Tanysgrifiwch i'n sianel

 

Flickr Logo

 

Porwch drwy ein galeri

       

Chwilio am Safleoedd

Chwiliad Uwch
Cysylltu â’r Tîm
cyfeiriad e-bost
Postal address
Tîm Cefn Gwlad
C/O Ymholiadau
Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Maes-y-Ffynnon
Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2DW
Rhif ffôn
0845 1306229
Adborth y dudalen