Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o ddefnyddio ein gwefan. Ni chedwir gwybodaeth bersonol o gwbl. Os gwnewch chi barhau heb newid eich gosodiadau cwcis, byddwn yn tybio eich bod yn fodlon derbyn yr holl gwcis ar y wefan. I gael mwy o wybodaeth am ein cwcis, darllenwch ein datganiad preifatrwydd.


Countryside Council for Wales (CCW) home page | NRW Logo Noddir gan Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Tirlun a bywyd gwyllt Sylwer - Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, wedi ysgwyddo'r holl swyddogaethau a gwasanaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru. Wrth i ddatblygu gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru barhau, parheir i ddarparu rhai gwasanaethau ar-lein ar y wefan hon.

Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru

Mae yna 1,1019 Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru a’r rheiny’n cynnwys 235,000 hectar, neu ychydig tros 12% o dir y wlad.

Mae SoDdGA yn amrywio o safleoedd bychain iawn i ardaloedd eang.

Dim ond 0.004ha yw’r lleiaf – man clwydo i ystlumod trwyn pedol leiaf yn Sir Benfro.

Mynyddoedd y Berwyn yw’r mwyaf – 24,321 ha o weundir, gyda rhosydd, mawnogydd ac adar yr ucheldir.

Mae pedwar o bob deg SoDdGA yn llai na 10ha; mae wyth o bob deg yn llai na 100ha.

SoDdGA – enillion a cholledion

Bydd safleoedd newydd yn cael eu hychwanegu at restr y SoDdGA Cymreig ond, yn anffodus, mae  rhai yn cael eu tynnu oddi arno hefyd. Yng Nghymru yn 2005-6, ar ôl ystyried colledion ac enillion, cafwyd cynnydd net o ddau safle a 395ha.

 

SoDdGA newydd yn 2005-6

 

Nifer y safleoedd newydd                        3

Safleoedd presennol a estynnwyd            1

Cynnydd mewn arwynebedd                 399ha

 

SoDdGA a gollwyd yn 2005-6

 

Safleoedd a gollwyd (trwy eu dad-ddynodi)                      1

Safleoedd a leihawyd (eu rhan-ddad-ddynodi)            1

Arwynebedd a gollwyd                                               3.7ha

 

Bydd safleoedd yn cael eu tynnu oddi ar y rhestr oherwydd gwybodaeth newydd am eu pwysigrwydd, oherwydd eu bod wedi eu difrodi neu eu rheoli’n wael, neu oherwydd newid yn yr hinsawdd.

Ble mae’r SoDdGA?

Ar y glannau

Glan-môr neu aberoedd yw tuag 17% o’r tir sydd o fewn SoDdGA. Mae’r rhan fwyaf rhwng llanw uchel a llanw isel, er bod rhai o dan y dŵr. Mae mwy na 75% o’r rhannau hynny o lannau Cymru sydd rhwng dau lanw yn SoDdGA.

Ar yr ucheldir

Dim ond 179 SoDdGA sydd ar yr ucheldir ond maen nhw’n tueddu i fod yn safleoedd eang ac, felly, yn cynnwys 59% o holl arwynebedd y safleoedd Cymreig. Maen nhw’n cynnwys amrywiaeth o wahanol gynefinoedd.

Ar lawr gwlad

Dim ond 25% o’r holl arwynebedd yw’r rhain ond maen nhw’n cynnwys nifer fawr o safleoedd bach sy’n dangos fel y cafodd cynefinoedd naturiol eu darnio gan ddefnydd dyn o dir.

Safleoedd dŵr croyw

Mae tua 24% o brif afonydd Cymru yn SoDdGA, tra bod 35% o arwynebedd llynnoedd Cymru hefyd wedi’i ddynodi.

SoDdGA – yr ardaloedd trefol hefyd

Mae SoDdGA o fewn cyrraedd hawdd i bawb. Mae 253 SoDdGA – bron chwarter y cyfanswm yng Nghymru – o fewn 1 km i dref neu ddinas.

Gallwch ddod o hyd i SoDdGA ger eich cartref trwy ddefnyddio arf chwilio’r Ardaloedd Wedi eu Gwarchod ar y wefan.

Ymweld â SoDdGA

Mae llawer o SoDdGA mewn dwylo preifat a does dim hawl mynediad iddyn nhw. Mae rhai’n agored i ymwelwyr neu’n cynnig mynediad cyfyngedig.

Ein safleoedd eraill

Dilynwch Ni

 

twitter logo

 

Dilynwch ein 'trydar'

 

Youtube Logo

 

Tanysgrifiwch i'n sianel

 

Flickr Logo

 

Porwch drwy ein galeri

       

Chwilio am Safleoedd

Chwiliad Uwch
Cysylltu â’r Tîm
cyfeiriad e-bost
Postal address
Y tim tirweddau (SoDdGAu)
C/O Ymholiadau
CCGC
Maes-y-Ffynnon
Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2DW
Rhif ffôn
0845 1306229
Adborth y dudalen